Skip to content

UCHWAŁA NR X/196/19 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie Regulaminu Cmentarza Miejskiego w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-rzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 oraz z 2018 r. poz. 1669) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Cmentarza Miejskiego w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola
Tomasz Siemienkowicz


Załącznik do uchwały nr X/196/19 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r.

REGULAMIN CMENTARZA MIEJSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

§ 1. Cmentarz Miejski w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Cmentarzem” zlokalizowany przy ul. Generała Józefa Bema 17, stanowi mienie Miasta Zduńska Wola.

§ 2. Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, świa-topogląd i pochodzenie społeczne.

§ 3. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

§ 4. Za utrzymanie, opiekę i estetyczny wygląd grobu i jego otoczenia odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona, a także instytucja do tego zobowiązana.

§ 5. Dysponenci grobów, osoby przebywające na terenie Cmentarza oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie Cmentarza zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu oraz informacji zamieszcza-nych na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz w Kancelarii Cmentarza, w tym in-formacji o godzinach otwarcia.

§ 6. Wykonanie czynności pogrzebowych na terenie Cmentarza wymaga zgłoszenia do Kancelarii Cmen-tarza z jednodniowym wyprzedzeniem, celem dokonania niezbędnych formalności.

§ 7. Na terenie Cmentarza obowiązuje zakaz:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
2) wysypywania śmieci z porządkowanych grobów, poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami;
3) tarasowania dróg wewnętrznych, alei i ścieżek do kwater grzebalnych;
4) zagospodarowania otoczenia grobu, w tym: ustawiania ławek, płotków, utwardzenia przejść między grobami bez zgody Prezydenta Miasta Zduńska Wola;
5) stawiania pomników bez zgody Prezydenta Miasta Zduńska Wola;
6) jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach, wrotkach, itp. z wyjątkiem wózków inwalidz-kich, pojazdów dziecięcych typu wózki, pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej oraz pojazdów uprzywilejowanych.

§ 8. Kierujący pojazdami poruszający się po terenie Cmentarza zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować alei i ścieżek.

§ 9. Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu udostępniany będzie w celu zrealizowania usługi pogrzebowej nie później niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia ceremonii, a zwalniany musi być najpóź-niej 15 minut przed następną ceremonią.