Skip to content

UCHWAŁA NR X/197/19 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/264/97 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 maja 1997 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenia jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola
Tomasz Siemienkowicz


Załącznik do uchwały nr X/197/19 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
Stawki opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe
na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli
 
Lp.
Wyszczególnienie
Opłata netto [zł]
1
 Miejsca na groby ziemne:
 
a
 plac na grób ziemny jednomiejscowy
1 000,00
b
 plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy
1 500,00
c
 plac na grób ziemny dwumiejscowy pionowy
1 300,00
d
 plac na grób ziemny dziecinny (od 0 do 6 lat)
150,00
e
 plac na grób pojedynczy, w którym składa się urnę
300,00
f
 plac na grób wielournowy (max. do 4 urn)
1 200,00
2
 Miejsca na groby rodzinne:
 
a
 grób murowany dwumiejscowy pionowy
2 500,00
b
 grób murowany na 3 trumny (2 piętrowy + 1 obok na jednym poziomie)
4 000,00
c
 grób murowany na 4 trumny (2+2 chowane piętrowo)
5 000,00
3
 Opłata za przedłużenie dzierżawy ze skutkiem na dalsze 20 lat:
 
a
 plac na grób ziemny jednomiejscowy
800,00
b
 plac na grób ziemny dwumiejscowy poziomy
1 000,00
c
 plac na grób ziemny dziecinny (od 0 do 6 lat)
100,00
4
 Zezwolenie na ustawienie nagrobka na mogile:
 
a
 jednomiejscowej
500,00
b
 dwumiejscowej
800,00
c
 dziecinnej (od 0 do 6 lat)
100,00
d
 pojedynczej w której składa się urnę
100,00
e
 wielournowej
400,00
5
 Wjazd na teren cmentarza (dla Wykonawców)
150,00
6
 Korzystanie z domu przedpogrzebowego:
 
a
 za każdą rozpoczętą dobę
53,00
b
 na czas ceremonii pogrzebowej
32,00
7
 Zezwolenie na ustawienie ławki przygrobowej
50,00
 
Do powyższych cen dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.
 
W przypadku wnoszenia opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat (poz. nr 3 cennika), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, Prezydent Miasta Zduńska Wola może wyrazić zgodę na rozłożenie należności na raty. Maksymalny okres spłaty to 20 miesięcy.